Kategoria: Gerontologia społeczna

WYNIKI SPISU POWSZECHNEGO

Wyniki pierwszego spisu powszechnego, przeprowadzonego niemal natychmiast po za­kończeniu działań wojennych, w które Polska została uwikłana bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości, upoważniają do stwierdzenia, że w 1921 r., kiedy udział osób w starszym wieku w ogólnej strukturze ludności wyniósł 4,2%, kraj przebywał we wczesnej fazie przej­ściowej między młodością a starością demogra­ficzną. Wartość tego współczynnika w okresie międzywojennym zwiększyła się bardzo nie­znacznie. Osiągając w 1931 r. 4,9% i w 1939 r. 5,0%, świadczyła ona, że postępy procesu starzenia się ludności były w Polsce w tym czasie minimalne. Pod tym względem Polska ustępowała więc wielu innym krajom europej­skim.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

GŁÓWNA PRZYCZYNA ZMIAN

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, ze głów­ną przyczynę stosunkowo nieznacznych zmian udziału osób w starszym wieku stanowiła bar­dzo wysoka stopa urodzeń, która aż do 1931 r. stale kształtowała się na poziomie powyżej 30%o. Spadek stopy urodzeń, który zaznaczył się w latach wielkiego kryzysu gospodarczego, był wprawdzie dosyć istotny (w latach 1930- 1938  o 6 punktów, czyli o 24% w stosunku do poziomu wyjściowego), ale nie mógł w tak krótkim terminie wywrzeć widocznego wpływu na przebieg procesu starzenia się ludności. Na­leży przy tym pamiętać, że pod względem współczynników ruchu naturalnego ludności międzywojenna Polska bynajmniej ńie była krajem jednolitym.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

OBNIŻANIE SIĘ STOPY URODZEŃ

Obniżania się stopy urodzeń, na­tomiast stworzenie socjalistycznego systemu ochrony zdrowia zapowiadało możliwość obni­żania umieralności we wszystkich grupach wie­ku. Obydwa czynniki wpływały na strukturę wieku i powodowały jej zmiany, ale nasilenie ich wpływu i kierunek zmian nie mogły być je­dnakowe. Podczas gdy obniżanie się stopy uro­dzeń w każdym przypadku pełniłoby rolę czyn­nika sprzyjającego starzeniu się demografi­cznemu, spadek stopy zgonów mógł działać w tym samym kierunku tylko wówczas,-gdyby w większym stopniu obejmował starsze grupy wieku niż młodsze. Optymalizacja porządku wymierania sprzyjała wprawdzie zwiększaniu się liczby osób dożywających wieku starsze­go, ale wyraźniejsze obniżenie umieralności w młodszych grupach wieku niż w starszych działałoby w tych warunkach jako czynnik ha­mujący proces starzenia się demograficznego.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

W DALSZEJ PRZYSZŁOŚCI

Wszystko to mogło i miało nastąpić dopiero w dalszej przyszłości. Pierwsze lata powojenne cechowało zjawisko, które w demografii jeszcze w latach dwudziestych uzyskało miano powo­jennego wyżu kompensacyjnego. Podobnie jak po pierwszej, zjawisko to wystąpiło prawie we wszystkich krajach europejskich również po drugiej wojnie światowej, przy czym zbieg wie­lu okoliczności sprawił, że nie było bodaj ani jednego kraju, w którym osiągnęłoby ono takie rozmiary jak w Polsce. Tym właśnie należy tłumaczyć fakt, że legitymując się tuż po za­kończeniu drugiej wojny światowej współczyn­nikiem starości niewiele przewyższającym po­ziom międzywojenny (5,2% w 1950 r.), Polska aż do końca lat sześćdziesiątych — mimo szyb­kiego zwiększania się liczebności grupy osób w wieku starszym (z 1298 tys. w 1950 r. do 2145 tys. w 1965, wciąż jeszcze przebywała we wczesnej fazie przejściowej między młodością a starością demograficzną.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

NA PRZEŁOMIE LAT

Wystarczy, jeżeli stwierdzimy, ze właśnie na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ostateczne zwycię­stwo odniosła w Polsce rewolucja demo­graficzna, odznaczająca się, jak wiadomo, nie tylko spadkiem umieralności (stadium pierw­sze, którego objawy wystąpiły w Polsce jeszcze przed pierwszą wojną światową, ale aż do za­kończenia drugiej nasilały się bardzo powoli), lecz również rozrodczości (stadium drugie, któ­rego rozwój został w Polsce wyraźnie zakłóco­ny i ponownie rozpoczął się dopiero po wygaś­nięciu powojennego wyżu kompensacyjnego).Rewolucja demograficzna, która nastąpiła w Polsce bezpośrednio po rewolucji społecznej, musiała spowodować przyspieszenie procesu starzenia się ludności. Jak już wspomniałem, op ymalizacja porządku wymierania sprzyjała systematycznemu zwiększaniu się liczby osób przekraczających próg starości.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂