Kategoria: Polscy podróżnicy i odkrywcy

ZDANIEM ROGERA BACONA

Roger Bacon jednak, czołowy filozof i uczony średnio­wiecza, zgodnie z cytowanymi wypowiedziami starożyt­nych utrzymywał w swoim Opus majus, że znaczne jeszcze części kuli ziemskiej pozostają do odkryciaNa tle tych wypowiedzi starożytnych warto wspo­mnieć, że i w czasach nowożytnych niejednokrotnie wy­suwano tezę o istniejących w starożytności kontaktach Ameryki ze starym światem. Doszukiwano się podobieństw pomiędzy niektórymi językami starożytnymi a językami Indian doliny Amazonki, a nawet wyżyn andyjskich Peru, śladów kontaktów w nazewnictwie miejscowym, wska­zywano na analogie w wierzeniach, obrzędach, budow­nictwie. Poświęcano tym rozważaniom całe dzieła i roz­prawy.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

ODKRYCIE AMERYKI

Nawet tak miarodajna osobistość jak prezes francu­skiego Towarzystwa Geograficznego w końcu XIX w., Napoleon Ney, wierzył, że ,,…od najdawniejszych czasów istniały związki pomiędzy Ameryką i starym światem. Świadczą o tym odkrycia antropologiczne i archeologiczne, stare mity i lingwistyka” Niektórzy współcześni geografowie odrzucają katego­rycznie możliwość jakichkolwiek kontaktów Ameryki ze światem starożytnym .Niemniej jednak cytowane wyżej wypowiedzi autorów antycznych dają niewątpliwie dużo do myślenia. Zarysowują jeszcze jeden zagadkowy problem historyczny, który wobec braku udokumentowanych źródeł wydaje się w chwili obecnej nie do rozwiązania. Za bezsporne natomiast przyjmuje się odkrycie Amery­ki przez Normanów w X i XI w., jakkolwiek niektóre z istniejących w tej sprawie źródeł traktowane są również przez część uczonych sceptycznie. 

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

NAJWIĘKSZA SŁAWA I POPULARNOŚĆ

Największą jednak sławę i popularność pod tym wzglę­dem zdobyły nieco późniejsze sagi skandynawskie, jak­kolwiek wiele w nich elementu bajecznego. Z tego powodu początkowo były one kwestionowane lub wręcz odrzucane przez niektórych badaczy jako źródło historyczne. Póź­niejsze jednak badania krytyczne wykazały, że sagi za­wierają niemało faktów konkretnych, zgodnych z rzeczy­wistością historyczną. Do najważniejszych pod tym wzglę­dem sag skandynawskich należą: Hauksbok — napisana ok. 1299—1334 r. (zawiera między innymi ważną sagę o Thorfinie Karlsefnie),Saga Eryka Rudego — napisana ok. 1400 r. (zawiera materiał zbliżony do sagi pierwszej i z tych względów niekiedy z nią utożsamiana),Flatey jarbook — napisana około lat 1380—87, zwana też w bibliografii rękopisów skandynawskich Heimskringla.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

WROGA POSTAWA KRAJOWCÓW

Wroga postawa krajowców zmusiła go jednak ok. 1011 r. do zrezygnowania z tej próby i powrotu do Grenlandii i Europy. Niemniej jednak według opinii niektórych badaczy tego okresu odkryć, na przykład Humboldta, kontakty pomiędzy osadami skandynawskimi w Grenlandii a Ame­ryką nie zostały przerwane i trwały w przybliżeniu do czasu wymarcia tych osad.Sprawdzone historycznie w rocznikach islandzkich są co najmniej dwie wyprawy. Pierwsza Eryka Gnupssona, który w 1124 r. wyruszył z Grenlandii do Winlandu i za­ginął bez śladu, druga, składająca się z 18 ludzi, wyruszyła z Grenlandii do Marklandu i również zaginęła bez wieści.Według nowszych badań, przeprowadzonych przez H. Holanda, ok. 1355 r. lub nieco później odbyła się pod dowództwem Paula Knutsona i na zlecenie króla Szwecji i Norwegii Magnusa VII Ericsona wyprawa, która przez Zatokę Hudsona dotarła do wnętrza Ameryki Północnej, w okolice wielkich jezior. 

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

WYPRAWA ŁĄCZONA Z KAMIENIEM RUNICZNYM

Wyprawę tę łączy się z odnale­zionym w stanie Minnesota koło miejscowości Kensington kamieniem runicznym noszącym datę 1362 r., a także z nie­dawnymi znaleziskami średniowiecznymi na tym samym przypuszczalnie szlaku w miejscowości Beardmore nad jeziorem Nipigon w kanadyjskiej prowincji Ontario. Ten kamień runiczny, znaleziony ok. 1898 r. na polu przez farmera szwedzkiego, zaliczony został początkowo do ka­tegorii licznych pod tym względem falsyfikatów, jednakże późniejsze badania, przeprowadzone nowoczesnymi meto­dami archeologicznymi, a także analiza lingwistyczna do­konana przez wybitnych specjalistów wykazały, że kamień ten jest rzeczywiście zabytkiem skandynawskim z XIV w.; został też w 1948 r. uznany za bezcenną pamiątkę histo­ryczną i umieszczony w Muzeum Narodowym w Wa­szyngtonie.  

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂